ESSA
LanguagesA-Z IndexPrinter Friendly Image
Search
   ESEA
Picture of classroom

Qorshaha la ESSA ee la Xoojiyey ee Washington

ESSA waxay beddeshay Ilmana Waa Inaan La Dhaafin ee Diseembar 10, 2015, isagoo ah dib-u-meelmarinta Xeerka Waxbarashada Dugsiyada Hoose iyo Sare. ESSA waxay si buuxda u hirgali doontaa sannad dugsiyeedka 2017-18.

ESSA waxay beddeshay wejiga waxbarashada ee waddanka oo dhan. Waa mid dabacsan oo furfuran, isagoo u oggolaanaya degmo dugsiyeedyada deegaanka inay si dhaanta sida u buuxiyaan baahiyaha ardaydooda.


Sidoo kale fiiri

21st Century Community Learning Centers
21st Century Community
Learning Centers

Title I: Federal Programs
CIIWAANKA 1: Barnaamjyada
Fedaraalka

Title II: Teacher & Principal Quality
CIIWAANKA II, QAYBTA A:
Tayada Macallinka & Maamulka

Title III: English Learners
CINWAANKA III: Bartayaasha
Ingiriisida & Ardada Muhaajiriinta

Equity
Caddaaladda

 

 

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the Washington ESSA Consolidated Plan developed by the by Office of Superintendent of Public Instruction is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

   Updated 1/26/2017

Old Capitol Building, PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA    98504-7200    360-725-6000  TTY 360-664-3631
Contact Us    |    Site Info    |    Staff Only    |    Privacy Policy